My pedigree chart

Parents Grandparents Great-Grandparents Great-Great-Grandparents
Father
  • Baldev Singh
  • Manjali Kalan
Karam Singh
Gurdev Kaur
  • Dehar
Mother
  • Ravinder Kaur
  • Burj.